Ballrachd

 

Thèid Caidreachas nan Sgrìobhaiche (Alba) a ghlèidheadh aig saor-thagraichean aig a bheil amas cothroman litreachais sgrìobhte is labhairte a bhrosnachadh. Tha ballrachd saor san asgaidh ach bhiomaid nur comainn airson tìodhlac sam bith (ge ’s bith cho beag ’s a tha e) gus ar coimhearsnachd a glèidheadh. (PAYPAL BUTTON WILL BE ADDED HERE)

GEALLTANAS: ’S e prìomh-amas Caidreachas nan Sgrìobhaiche (Alba) litreachas sgrìobhte is labhairte a chur mu choinneamh poball na h-Alba, a’ toirt spèis do dh’iomadachd agus feumannan-taice a bharrachd. ’S e gealltanas na ballrachd gun cùm iad taic ris a’ bharrail seo is nach tarraing iad mì-chlìu air Caidreachas nan Sgrìobhaiche (Alba). Leughaibh an gealltanas seo le grunnd, le ur toil, agus aontaichibh a bhith leagta leis, a’ cur strìochag sa bhogsa seo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s