Mu ar dèidhinn

A’ Toirt Sgrìobhaichean Còmhla

’S e amas An Caidreachais taic a chumail ri sgrìobhaichean, gus am pròiseas eadar toiseach tòiseachaidh is foillseachadh a shoillearachadh is a dhèanamh nas fhasa.

Faodaidh sinn ur cuideachadh buidhnean sgrìobhaidh a lorg is àite ur obair a taisbeanadh san sgìre agaibh, ma ’s sin ur miann. Cuideachd faodaidh sinn taic a thoirt dhuibh le pròiseas an fhoillseachaidh

Tha làn fhios againn, uaireannan, gu bheil buidhnean sgrìobhaidh ann an suidheachaidhean iomallach is mar sin, bidh sinn ag amais chothroman a thoirt dhuibh is seiminearan is bùithtean-obrach a chur air dòigh, stèidhichte air na cuspairean as cudromaiche. Thuilleadh air sin, glèidhidh An Caidreachas àite do sgrìobhaichean an cuid obrach a reic aig ar tachartasan, far a bheil e iomchaidh.

’S e an t-amas againn:

  • Tachartasan taisbeanaidh a chur air dòigh
  • Sreath tachartasan sgrìobhaidh a leasachadh
  • Iùl-lann bhuidhnean sgrìobhaidh a chumail
  • Litir-naidheachd chunbhalach a sgaoileadh
  • Taic a chumail ri sgrìobhaichean an cuid obrach a leasachadh

Buill Comhairle Caidreachas nan Sgrìobhaiche (Alba) 2013-204

Àrd-Chathraiche: Etta Dunn
Rùnaire Ballrachd agus Cathraiche Cùl-taice: Anne Clarke
Rùnaire Geàrr-chunntais: Ann Rawson
Àrd-ionmhair: Alice Gemmell
Cathraiche Sanasachd: Ian Noble
Cathraiche Foghlaim: Dreuchd Bhàn
Cathraiche Ionmhais: Dreuchd Bhàn
Tosgaire agus Cathraiche Thachartasan: Marc Sherland
Committee Members:
Maggie Rabatski
Mary Edward *Finola Scott*
Nuala Watt*
Anne B Murray*

*Ball Bòrd-deasachaidh Clò nan Guth Ùr agus ball na Comhairle, de facto.

Cùl-taic Caidreachas nan Sgrìobhaiche (Alba):

Carol Ann Duffy
Liz Lochhead
Magi Gibson
Tom Leonard
Dave Anderson
Carl MacDougall
Donny O’Rourke
Janet Paisley
RosemaryWard
Bashabi Fraser
Zoe Strachan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s